Служба јавних набавки

Служба јавних набавки и комерцијале

Служба јавних набавки и комерцијале је посебна служба Ученичког центра Београд која обавља послове набавки добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама, Интерним актом о пословима набавки Установе и другим важећим прописима који регулишу ову област. Служба планира неопходне набавке, саставља предлог и План јавних набавки, учествује у његовом усклађивању са Финансијским планом и врши реализацију истог. Израђује потребна документа и обавља све административо стручне послове у спровођењу поступака и доделе уговора у јавним набавкама као и других комерцијалних набавки на које се не примењу одредбе ЗЈН. Учествује у контроли реализције наруџбеница и закључених уговора са добављачима, врши послове пријема, складиштења и издавања намирница и робе из магацина и води прописану евиденцију о томе.

 

Помоћник директора у установи стандарда/за економско финансијске послове

Ивана Марковић

E-mail: ivana.markovic@ucenickicentar-bg.rs

Служба финансија: 011/715 40 44

 

Руководилац послова јавних набавки

Небојша Крстић

E-mail: ucenickicentarjn@ucenickicentar-bg.rs

Служба финансија: 011/715 40 44/ л. 409