Служба јавних набавки

Служба јавних набавки

Служба јавних набавки је посебна служба Ученичког центра Београд која обавља послове набавки добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама. Интерним актом о пословима набавки Установе и другим важећим прописима који регулишу ову област. Служба планира неопходне набавке, саставља предлог и План јавних набавки, учествује у његовом усклађивању са Финансијским планом и врши реализацију истог. Израђује потребна документа и обавља све административо стручне послове у спровођењу поступака и доделе уговора у јавним набавкама као и других комерцијалних набавки на које се не примењу одредбе ЗЈН. Учествује у контроли реализције наруџбеница и закључених уговора са добављачима.

 

Помоћник директора у установи стандарда/за економско финансијске послове

Ивана Марковић

E-mail: ivana.markovic@ucenickicentar-bg.rs

Телефон: 011/715 40 44

 

Руководилац послова јавних набавки

Небојша Крстић

E-mail: javnenabavke@ucenickicentar-bg.rs

Телефон: 011/715 40 47/ л. 409

 


Правилник о пословима јавних набавкиДокументација
ПравилникПравилник о изменама и допуни Правилника о ближем уређивању поступка набавке у УЦБ
Правилника о ближем уређивању поступка набавке у УЦБ - пречишћен текст
Правилник о начину обављања послова јавних набавки
Правилник о ближем уређивању послова јавних набавки, набавки друштвених и других посебних услуга и набавки на које се закон не примењује у Дому ученика средњих школа
Правилник о ближем уређивању послова јавних набавки, набавки друштвених и других посебних услуга и набавки на које се закон не примењује у Ученичком центру Београд
Правилник о ближем уређивању поступка набавке у Ученичком центру Београд
Измене

План јавних набавкиДокументација
ПланПлан јавних набавки 2024.
План јавних набавки 2023.
План јавних набавки 2022.
План јавних набавки 2021.
План јавних набавки 2020.
ИзменеI измена плана јавних набавки 2024.
I измена плана јавних набавки 2023.
II измена плана јавних набавки 2023.
III измена плана јавних набавки 2023.
IV измена плана јавних набавки 2023.
I измена плана јавних набавки 2022.
II измена плана јавних набавки 2022.
I измена плана јавних набавки 2021.
II измена плана јавних набавки 2021.
Измена плана јавних набавки 2020.
X