Служба јавних набавки

Служба јавних набавки

Служба јавних набавки је посебна служба Ученичког центра Београд која обавља послове набавки добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама. Интерним актом о пословима набавки Установе и другим важећим прописима који регулишу ову област. Служба планира неопходне набавке, саставља предлог и План јавних набавки, учествује у његовом усклађивању са Финансијским планом и врши реализацију истог. Израђује потребна документа и обавља све административо стручне послове у спровођењу поступака и доделе уговора у јавним набавкама као и других комерцијалних набавки на које се не примењу одредбе ЗЈН. Учествује у контроли реализције наруџбеница и закључених уговора са добављачима.

 

Помоћник директора у установи стандарда/за економско финансијске послове

Ивана Марковић

E-mail: ivana.markovic@ucenickicentar-bg.rs

Служба финансија: 011/715 40 44

 

Руководилац послова јавних набавки

Небојша Крстић

E-mail: javnenabavke@ucenickicentar-bg.rs

Служба финансија: 011/715 40 47/ л. 409