СТАТУСНА ПРОМЕНА – ПРОМЕНА НАЗИВА УСТАНОВЕ У УЧЕНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Решењем о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени назива установе Дом ученика средњих школа у Београду Владе Републике Србије од 01. априла 2021. године, наша установа, мења статус, те наставља делатност региструјући се као установа УЧЕНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД – која обезбеђује смештај, исхрану, васпитни рад и одмор са ученицима.

Управни Одбор Дома ученика средњих школа у Београду је на седници одржаној 22. маја 2019. године донео Одлуку о промени назива установе у УЧЕНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, а на основу предлога директора Дома, др Љубише Антонијевића (у складу са чланом 55. Закона о ученичком и студентском стандарду и чланом 37. Статута Дома ученика средњих школа у Београду), те исту доставио Влади Републике Србије на сагласност.

Имајући у виду да je установа део мреже установа ученичког стандарда у Републици Србији, да обавља делатност у свом седишту и ван свог седишта, да има шест радних јединица, пет у Београду где обезбеђује смештај, исхрану и васпитни рад са ученицима и једну на Копаонику, која својим садржајима пружа могућност за организовање различитих видова квалитетног одмора, рекреативне наставе и школе скијања, те да обавља и другу делатност која је у функцији њене основне делатности, Дом је тиме испунио услове за промену правне  форме.

По добијању овог Решења приступило се свим неопходним правним радњама које произлазе из статусне промене.