Служба финансија

Служба за финансијско-рачуноводствене послове

Обавља финансијске, рачуноводствене и књиговодствене послове у складу са Законом о буџетском систему и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Саставља Годишњи извештај о пословању, периодичне обрачуне и завршни рачун. Израђује Финансијски план, прати извршење плана и врши анализу пословања.

Задатак службе је да све пословне промене настале на имовини-нефинансијској (у сталним средствима и залихама) и финансијској, обавезама и капиталу, расходима и приходима евидентира у основна књиговодствена документ – дневник и главну књигу.

Евидентирање пословних промена се ради у електронској форми, уз помоћ рачуноводственог софтвера који је прилагођен потребама Установе, тако да се неке промене прво евидентирају кроз помоћне књиге, као аналитичка евиденција па тек синтетизоване се уносе у главну књигу а све то на основу валидне документације која је предходно подвргнута формалној, суштинској и рачунској контроли.

Улазну / излазну документацију евидентира у књигу улазних / излазних рачуна; Стара се о благовременом и уредном извршавању финансијских обавеза; Врши сва плаћања и наплату везане за динарско и девизно пословање; Врши обрачун и плаћање ПДВ-а и боравишне таксе; Врши обрачун и исплату зарада, накнада зарада и других личних примања запосленима; Израђује статистичке извештаје КГИ-03, ИНБ-01и друге; Припрема, саставља и доставља периодичне извештаје о извршењу буџета; Припрема, саставља и доставља Завршни рачун Установе; Припрема и саставља порески биланс и пореску пријаву; Врши рачуноводствену анализу и контролу и саставља периодичне и годишње извештаје о пословању; Припрема предлог финансијског плана и стара се о његовој реализацији и  наменском трошењу средстава; и Редовно прати прописе из области финансијског пословања и обезбеђује њихову правовремену примену.

 

Помоћник директора за економско финансијске послове

Ивана Марковић

E-mail: ivana.markovic@ucenickicentar-bg.rs

Телефон: 011/715 40 44

 

Руководилац Службе за финансијско-рачуноводствене послове

Милена Јовановић

E-mail: racunovodstvo@ucenickicentar-bg.rs

Телефон: 011/715 40 45/ л. 411