Служба за васпитни рад

Службу за васпитни рад дома чине сви васпитачи, стручни сарадници и шеф службе за васпитни рад. Васпитна служба креира, реализује и стара се о квалитету васпитног рада. Планирање и програмирање васпитног рада одвија се према Правилнику о Основама васпитног програма.

Организациона структура васпитне делатности је саставни део програмске структуре дома са прецизно програмираним областима васпитног рада.

Реализација базичних тема представља основу за даљу разраду и оперативно програмирање рада васпитача (кроз васпитне активности), применом различитих облика и метода рада. Основне програмске целине (теме) су заједничке за све радне јединице, а конкретно програмирање и операционализација базичних тема је препуштена стручној одговорности и креативности васпитача.

У Дому ученика средњих школа Београд постоји укупно 50 васпитних група а комплетну бригу о васпитном раду води 50 васпитача, 5 стручних сарадника (1 психолог, 3 педагога и 1 библиотекар), 5 управника, шеф службе за васпитни рад, заменик директора и директор.