Службе

СЛУЖБЕ

Служба за васпитни рад

Службу за васпитни рад Установе чине сви васпитачи, стручни сарадници, управници, уредник културног, образовног и забавног програма, аниматор спортских и рекреативних активности, реализатори програма, координатор васпитне службе, помоћник директора за васпитни рад.

Служба техничког одржавања

Организација рада Службе техничког одржавања Ученичког центра Београд је сложена, јер свој посао обавља у сарадњи са управом и домарима радних јединица које су лоциране на различитим деловима града и објекта који се налази на удаљености од 350 километара. Служба техничког одржавања обухвата…

Служба исхране

Ученички центр Београд у свом саставу има пет радних јединица у Београду и једну радну јединицу на Копаонику. Свака радна јединица располаже сопственом кухуњом која је урађена по најсавременијим стандардима. Кухиње су комплетно опремљене савременим уређајима и опремом за припремање…

Служба јавних набавки

Служба јавних набавки је посебна служба Установе која обавља послове набавки добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама. Интерним актом о пословима набавки и другим важећим прописима који регулишу ову област. Служба планира неопходне набавке, саставља предлог и План јавних набавки, учествује у његовом усклађивању са…

Служба за правне и опште послове

У Служби се обављају сви правни, кадровски и административни послови, у циљу несметаног функционисања и обављања делатности послодавца. У Служби се свакодневно припремају различите врсте дописа и захтева ради пословне комуникације са различитим установама, органима и трећим лицима и различите врсте потврда за потребе…

Служба финансија

Обавља финансијске, рачуноводствене и књиговодствене послове у складу са Законом о буџетском систему и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Саставља Годишњи извештај о пословању, периодичне обрачуне и завршни рачун. Израђује Финансијски план, прати извршење плана…

X