Службе

СЛУЖБЕ

Служба за васпитни рад

Службу за васпитни рад дома чине сви васпитачи, стручни сарадници и шеф службе за васпитни рад. Васпитна служба креира, реализује и стара се о квалитету васпитног рада. Планирање и програмирање васпитног рада одвија се према Правилнику о Основама васпитног програма.

Служба техничког одржавања

Организација рада Службе техничког одржавања Дома ученика средњих школа је сложена, јер свој посао обавља у сарадњи са управом и домарима радних јединица које су лоциране на различитим деловима града и објекта који се налази на удаљености од 350 километара. Служба техничког одржавања обухвата…

Служба исхране

Дом ученика средњих школа Београд у свом саставу има пет радних јединица у Београду и једну радну јединицу на Копаонику. Свака радна јединица располаже сопственом кухуњом која је урађена по најсавременијим стандардима. Кухиње су комплетно опремљене савременим уређајима…

Служба јавних набавки

Служба јавних набавки и комерцијале је посебна служба Дома која обавља послове набавки добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама, Интерним актом о пословима набавки Дома и другим важећим прописима који регулишу ову област. Служба планира неопходне набавке, саставља предлог и План јавних набавки, учествује у његовом усклађивању са …

Служба за правне и опште послове

У Служби се обављају сви правни, кадровски и административни послови, у циљу несметаног функционисања и обављања делатности послодавца. У Служби се свакодневно припремају различите врсте дописа и захтева ради пословне комуникације са различитим установама, органима и трећим лицима и различите врсте потврда за потребе…

Служба финансија

Обавља финансијске, рачуноводствене и књиговодствене послове у складу са Законом о буџетском систему и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Саставља Годишњи извештај о пословању, периодичне обрачуне и завршни рачун. Израђује Финансијски план, прати извршење плана и врши…

Програмска служба

Примарни циљ и суштина деловања ове службе је брига о квалитету расположивог слободног времена ученика.Кроз тимски рад на одређеним пројектима, као што су припрема драмских приказа и позоришних представа за децу, рад на еколошким програмима заједнички одласци на такмичења, излете и спортске сусрете, упознавање са градом у коме бораве четири године, постижемо да се ученици квалитетно…