Упис

КОНКУРС ЗА 2023/24. ГОДИНУ

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на Конкурс обавиће се у следећим роковима:

 • за прву расподелу – од 03. до 14. јула 2023. године;
 • за преостала слободна места – од 24. до 28. августа 2023. године;
 • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 24. до 28. августа 2023. године.

Уписне комисије ће обављати пријем докумената у радним јединицама, радним данима од 08 до 14 часова, као и у суботу 08.07.2023. од 09 до 13 часова.

Прелиминарна ранг листа ученика биће објављена 14.07.2023. године на огласним таблама радних јединица, као и на интернет страници Ученичког центра Београд.

Рок за приговор на ранг листу је осам дана од њеног објављивања(до 24. јула 2023. године). Приговор је неопходно поднети лично у радној јединици у којој је ученик конкурисао – радним даном од 08 до 14 часова.

Коначна ранг листа биће објављена 27.07.2023. године на огласним таблама радних јединица, као и на интернет страници Ученичког центра Београд.

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Приликом подношења пријаве ученик треба да поднесе оригинална документа (на увид) или оверене фотокопије.

Напомена: Оверене копије прихватиће се уколико су оверене код нотара, односно јавних бележника или општина (судова) на подручјима на којима нема јавних бележника, или оверене од стране школе која је издала јавну исправу (сведочанство), или подношењем оригинала на увид са копијом докумената на којем ће уписна комисија констатовати да је извршен увид у оригинал.

 

 1. Пријава на конкурс (добија се у Дому, а може се преузети) пријава;
 2. За ученике првих разреда средњих школа: јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе);
 3. За ученике других, трећих и четвртих разреда: Оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
 4. Уверење о приходима по члану домаћинства за период од 01.01. до 31.03.2023. године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања Конкурса) образац;
 5. Дипломе и друге награде са учешћа на  такмичењима ученика, које се налазе у Календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду: календар за основне школе, календар за средње школе;
 6. Потврду о владању у установи – дому ученика, током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитно дисциплинске мере (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

ТРОШКОВИ УПИСА: 300,00 динара уплатити (пример уплатнице)

Напомена: Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима који се не пријаве у периоду од 03. до 14. јула 2023. године, неће се накнадно примати пријаве.

 

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, КОЈИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ

КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ

 Од 24. до 28. АВГУСТА 2023. од 8 до 14 часова.

 

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг-листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 24. до 28. августа 2023. године) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи и то:

 • из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фото-копија);
 • ученици без родитељског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља;
 • из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика;
 • из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома;
 • лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;
 • избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта);
 • повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;
 • близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) – извод из матичне књиге рођених;
 • ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, ученици који се школују за образовне профиле дуалног образовања – уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг-листа, на основу бодова из коначне редовне ранг-листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени (рангирани) у односу на број пријављених, и то 5% наменски опредељених капацитета установе. Одлука о наменски опредељеним капацитетима!

ОДЛУКА ДИРЕКТОРА

РАНГ ЛИСТЕ

ОБАВЕШТЕЊА