УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ У ДОМУ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// Професионална оријентација

Сваки човек по природи тежи знању. – Аристотел

Током живота сваког човека постоје преломне тачке у развоју када је потребно донети крупне одлуке, чије доношење значајно утиче на даљи ток развоја личности. То су по правилу тешке одлуке. Једна од тих преломних тачака у развоју личности је избор будуће професије.

Избор професије је велики корак у животу сваке личности. Правилно одабрати професију значи пронаћи своје место у животу. Избор мора одговарати интересовањима личности али и потребама друштва.

Одлука о томе којом ћемо се професијом бавити једна је од најважнијих јер посао чини велики и значајан део наших живота, како због тога што много времена проводимо радећи, тако и због тога што је посао место на којем реализујемо своје потенцијале. Наш професионални живот је место на којем се наша личност манифестује и реализује. Посао који радимо је део нашег идентитета.

То је одлука, која није само избор онога што ћемо радити и чиме ћемо се бавити наредних неколико година. То је избор занимања, којим ћемо се вероватно бавити целог живота. Сам процес доношења одлуке није краткотрајан ни једноставан и познат је као професионална оријентација.

Сам појам професионалне оријентације подразумева активност којој је циљ да се помогне особи у што успешнијем избору занимања. То је сложена и дуготрајна активност која се спроводи од почетка школовања у виду професионалног просвећивања.

Заправо, професионална оријентација особе почиње доста пре тога и сеже у рано детињство, када у игри дете преузима различите професионалне улоге. Наставља се током детињства и адолесценције када је потребно донети одлуку о избору професије.

Други и одређенији облик професионалне оријентације јесте обавештавање о различитим занимањима. То је нарочито важно пре опредељивања ученика за даље школовање и избора усмерења. У питању је професионално информисање и односи се на упознавање са карактеристикама занимања и друштвеним потребама за појединим занимањима.

Трећи и најсложенији део професионалне оријентације јесте саветовање о избору одређеног занимања. Циљ професионалног саветовања је стицање увида у властите могућности, објективне захтеве даљег школовања и могућности запослења. У обзир се узимају сви дотадашњи резултати у школовању, социјални и материјални услови у којима особа живи, као и потреба у друштву за одређеним занимањем.

У ужем смислу професионална оријентација има три задатка:

1. професионално информисање;

2. професионално саветовање и усмеравање ка будућем занимању појединца;

3. праћење.

Пре доношења одлуке о избору занимања потребно је, пре свега, упознати себе. То значи, упознати своје способности, интересовања и вредности. У томе могу помоћи разговори са родитељима, наставницима, пријатељима, стручњацима (психолозима и педагозима).

Током развоја детета у процесу васпитања и образовања, честа је појава да за жељену професију дете нема у довољном степену развијене потребне способности и особине личности. Зато је потребно утврдити способности и у којој мери оне одговарају захтевима жељеног занимања, па тек онда бирати професионални пут. Уколико не одговарају, потребно је радити на промени професионалних интересовања и на тражењу оних која ће бити у складу са способностима и особинама личности.

Поред добре процене сопствених потенцијала потребно је дефинисати и своја интересовања. Почев од тога, који је омиљени наставни предмет, које области наставног програма причињавају задовољство у учењу, па до тога да ли су интересовања усмерена на физичке или умне активности, да ли је већи интерес за људе или објекте и машине. Интересовања представљају жеље које се остварују ако за то постоје способности – интелектуалне, социјалне, емоционалне, креативне…

Дакле, да би посао који радимо могли да волимо, да у њему уживамо, да будемо продуктивни и успешни, важно је да он одговара нашој личности, жељама, склоностима и способностима. Међутим, неопходно је да  ове одлике личност буду у складу са способностима које захтева то одређено занимање. Уколико то није случај, занимање или образовни профил биће изразито стресно искуство које ће из дана у дан подстицати незадовољство и стрес. Обично се  незадовољства изабраним занимањима појављује на самом почетку професионалног пута, још у току школовања.

Као што видимо, неприпремљеност и прерано донешена одлука, доводи до крупних грешака у избору што касније резултира неуспехом у школовању и послу. Обично до грешака у избору долази због недовољне објективности, неинформисаности, непознавања школа и занимања које особи стоје на располагању, доношења одлуке само на основу жеља и амбиција.

Због тога је  потребно прикупити довољно објективних информација о многим занимањима и о захтевима за успешно обављање послова у тим занимањима. Добра информисаност ученика о разним занимањима омогућава ученику  да препозна своја права професионална интересовања, што ће довести до адекватног избора занимања. Успешан избор занимања подразумева усклађеност професионалних интересовања са могућностима појединца и друштва.

Не треба занемарити значај психолошких тестова који су осмишљени и креирани са идејом да нам помогну да на што поузданији начин измеримо одређене психолошке појаве. Њих може задавати и тумачити искључиво стручни сарадник (психолог/педагог), јер то захтева специфична знања и обуку. Постоје правила и стандарди на основу којих се они задају и тумаче. Приликом професионалне оријентације тестови нам могу помоћи у одабиру будућег занимања које ће бити у складу са интелектуалним способностима, особинама личности и професионалним интересовањима особе које се тестира.

При избору будуће професије поред склоности и интересовања треба сагледати и могућности запослења. Идеална ситуација је међу траженим професијама на тржишту рада пронаћи за себе инспиративно занимање.

Значајан сегмент професионалне оријентације се односи на правилно информисање о врстама средњих школа и факултета, смеровима који се у њима изучавају, занимањима за које припремају као и условима за упис у одговарајуће школе или факултете.

Добар извор информација за будуће студенте је “Виртуелни сајам образовања” који се, у виду линка, налази на крају овог текста, те вам топло препоручујемо да га посетите.

Приступањем путем линка, можете се информисати о условима уписа, студијским програмима и директно комуницирати са представницима високошколских установа.

Линк!!!

Мирјана Лазић, педагог