О нама

УЧЕНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Ученички центар Београд је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана, васпитни рад, одмор са ученицима и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

Назив: Ученички центар Београд
 Седиште: ул. Радоја Домановића бр.27, Београд
 Директор: Др Љубиша Антонијевић
 Порески идентификациони број (ПИБ): СР 100131901
 Матични број: 7453906
 Шифра делатности:  5590
 Текући рачун: Министарство финансија, Управа за трезор
840-653661-97 (буџетска средства)
840-653667-79 (је рачун на који се уплаћује смештај и исхрана ученика)
1128
КРЕВЕТА
5
СМЕШТАЈНИХ ОБЈЕКАТА
32
ГОДИНА ТРАДИЦИЈЕ
218
ЗАПОСЛЕНИХ

Прописи

  • Закон о ученичком и студенском стандарду (“Службени гласник РС”, број 18/10, 55/13)
  • Закон о јавним службама (“Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05, 83/14 )
  • Закон о раду (“Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/14 )
  • Верица Крша – лице за заштиту података о личности/ Београд, Радоја Домановића бр. 27/ Тел. 011/745-4042, локал 408/ E-mail: licezazlp@dombeograd.rs