О нама

УЧЕНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Ученички центар Београд је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана, васпитни рад, одмор са ученицима и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

Назив: Ученички центар Београд
Седиште: Радоја Домановића бр. 27, Београд
Директор: Др Љубиша Антонијевић
Порески идентификациони број (ПИБ): СР 100131901
Матични број: 7453906
Шифра делатности: 5590
Текући рачун: Министарство финансија, Управа за трезор
840-653661-97 (буџетска средства)
840-653667-79 (сопствена средства)
1128
КРЕВЕТА
6
РАДНИХ ЈЕДИНИЦА
33
ГОДИНE ТРАДИЦИЈЕ
218
ЗАПОСЛЕНИХ

Прописи

  • Закон о ученичком и студенском стандарду (“Службени гласник РС”, број 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон, 10/19)
  • Закон о јавним службама (“Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05, 83/14)
  • Закон о раду (“Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – ОУС, 113/17, 95/18 – аут. тумачење)