Служба за васпитни рад

Васпитну службу  Дома ученика средњих школа у Београду чини 50 васпитача, 5 стручних сарадника (2 психолога, 2 педагога и 1 библиотекар), 5 управника, координатор васпитне службе, заменик директора и директор дома.

Васпитна служба креира, реализује и стара се о квалитету васпитног рада.  Васпитни рад у дому ученика остварује се на основу Програма васпитног рада који доноси дом на основу документа Основе васпитног рада. Програм васпитног рада садржи циљеве, исходе, садржаје, врсте активности, облике рада и друга питања од значаја за васпитни рад уважавајући специфичности корисника дома.

Циљ васпитног рада у дому ученика је:

  • обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и васпитање ученика;
  • оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама;
  • подршка развоју личности ученика у складу са узрастним и личним потребама, индивидуалним карактеристикама и интересовањима;
  • јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији.

Задаци васпитног рада у Дому ученика средњих школа произилазе из општих циљева васпитања и образовања као и специфичних циљева васпитног рада у појединачним радним јединицама дома. У центру пажње је ученик као слободна личност којој организованим васпитним радом помажемо да што боље упозна себе и друге, да спознаје и развија личне компетенције, стекне социјална сазнања и да што успешније заврши школовање и оствари и друге циљеве.

Основе васпитног програма су тако конципиране да подразумевају поштовање узрасних карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу њима, као и способност васпитача да прати ученике, њихове потребе, интересовања, могућности, актуелна дешавања и да у складу с тим одабере одговарајуће садржаје, начине рада и временску динамику.

Дом ученика средњих школа пружа услуге ученицима бројних школа у којима ученици имају различите обавезе, различита интересовања и различите предмете. Дневни ритам рада им се такође разликује. На основу доминантних критеријума (школа, разред и пол ) формирано је 50 васпитних група. Просечан број ученика у васпитној групи је 23. Услови за васпитно – образовни рад су изузетно сложени с обзиром на хетерогеност васпитних група. Главни педагошки напор је усмерен на организацију живота у групи, на успостављање интеракције између васпитача и ученика као и ученика међусобно.

Васпитна група представља основни елемент у васпитном процесу у Дому. На нивоу васпитне групе организација је таква да се користе све ситуације за развијање личности ученика и њихове међусобне сарадње, узимајући у обзир индивидуалне развојне карактеристике. Такође се полази од чињенице да се програми и садржаји васпитног рада не одвајају стриктно од целокупних животних активности. они се преплићу кроз низ организованих и спонтаних садржаја и акција, без намере да сво време и све активности ученика буду унапред нормирани, предвиђене и ограничене.

Иницијативу за све програмске садржаје и активности има васпитач уз сарадњу са стручним сарадником и координатором васпитне службе. Васпитач своје планове заснива на слободно исказаним потребама ученика. Ученици, такође могу планирати своје групне и самосталне активности.

Програм васпитног рада је организован у четири области:

1.         Адаптација на живот у дому

2.         Учење и школска успешност

3.         Животне вештине

4.         Живот у заједници

Реализација базичних тема представља основу за даљу разраду и оперативно програмирање рада васпитача (кроз васпитне активности), применом различитих облика и метода рада. Основне програмске целине (теме) су заједничке за све радне јединице, а конкретно програмирање и операционализација базичних тема је препуштена стручној одговорности и креативности васпитача.

 

Помоћник директора за васпитни рад

Катарина Поповић

E-mail: programska@dombeograd.rs

 

Координатор Васпитне службе

Верица Крша

Tелефон: 011/7154 042

E-mail: krsaverica@gmail.com

Библиотека

Библиотека Дома ученика средњих школа у Београду званично је отпочела са радом 1997. године. Библиотеку чини централна библиотека „Петар Драпшин“ и четири огранка: „Алекса Дејовић“, „Карађорђе“, „Стеван Чоловић“ и „Змај“. Библиотека поседује 9029 библиотечких јединица. Структура књижног фонда је разноврсна и обухвата: лектиру, антологије, речнике, енциклопедије, лексиконе, монографије, белетристику, као и стручну литературу из области лингвистике и књижевности, религије, психологије, педагогије , историје, уметности.