Служба за васпитни рад

Васпитну службу Ученичког центра Београд чини 50 васпитача, 5 стручних сарадника (2 психолога, 2 педагога и 1 библиотекар), 5 управника, уредник културног, образовног и забавног програма, аниматор спортских и  рекреативних активности, реализатори програма координатор васпитне службе, помоћник директора за васпитни рад.

Васпитна служба креира, реализује и стара се о квалитету васпитног рада.

Планирање и програмирање васпитног рада одвија се према Правилнику о Основама васпитног програма.

Васпитни рад у Установи остварује се на основу Програма васпитног рада који доноси дом на основу документа Основе васпитног рада. Програм васпитног рада садржи циљеве, исходе, садржаје, врсте активности, облике рада и друга питања од значаја за васпитни рад уважавајући специфичности корисника дома.

Циљ васпитног рада је:

  • обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и васпитање ученика;
  • оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама;
  • подршка развоју личности ученика у складу са узрастним и личним потребама, индивидуалним карактеристикама и интересовањима;
  • јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији.

Задаци васпитног рада у Ученичком центру Београд произилазе из општих циљева васпитања и образовања као и специфичних циљева васпитног рада у појединачним радним јединицама дома. У центру пажње је ученик као слободна личност којој организованим васпитним радом помажемо да што боље упозна себе и друге, да спознаје и развија личне компетенције, стекне социјална сазнања и да што успешније заврши школовање и оствари и друге циљеве.

Основе васпитног програма су тако конципиране да подразумевају поштовање узрасних карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу њима, као и способност васпитача да прати ученике, њихове потребе, интересовања, могућности, актуелна дешавања и да у складу с тим одабере одговарајуће садржаје, начине рада и временску динамику.

Ученички центар Београд пружа услуге ученицима бројних школа у којима ученици имају различите обавезе, различита интересовања и различите предмете. Дневни ритам рада им се такође разликује. На основу доминантних критеријума (школа, разред и пол ) формирано је 50 васпитних група. Просечан број ученика у васпитној групи је 23. Услови за васпитно – образовни рад су изузетно сложени с обзиром на хетерогеност васпитних група. Главни педагошки напор је усмерен на организацију живота у групи, на успостављање интеракције између васпитача и ученика као и ученика међусобно.

Васпитна група представља основни елемент у васпитном процесу. На нивоу васпитне групе организација је таква да се користе све ситуације за развијање личности ученика и њихове међусобне сарадње, узимајући у обзир индивидуалне развојне карактеристике. Такође се полази од чињенице да се програми и садржаји васпитног рада не одвајају стриктно од целокупних животних активности. они се преплићу кроз низ организованих и спонтаних садржаја и акција, без намере да сво време и све активности ученика буду унапред нормирани, предвиђене и ограничене.

Иницијативу за све програмске садржаје и активности има васпитач уз сарадњу са стручним сарадником и координатором васпитне службе. Васпитач своје планове заснива на слободно исказаним потребама ученика. Ученици, такође могу планирати своје групне и самосталне активности.

Програм васпитног рада је организован у четири области:

1.         Адаптација на живот у дому

2.         Учење и школска успешност

3.         Животне вештине

4.         Живот у заједници

Реализација базичних тема представља основу за даљу разраду и оперативно програмирање рада васпитача (кроз васпитне активности), применом различитих облика и метода рада. Основне програмске целине (теме) су заједничке за све радне јединице, а конкретно програмирање и операционализација базичних тема је препуштена стручној одговорности и креативности васпитача.

У оквиру Васпитне службе од фебруара 2021. године, одвија се и рад везан за слободно време ученика, који поред бројних секција у Радним јединицама, реализује део службе под ранијим називом Програмска.

Примарни циљ и суштина деловања овог сегмента Васпитне службе је брига о квалитету расположивог слободног времена ученика на нивоу целе Установе. Кроз тимски рад на одређеним пројектима, као што су припрема драмских приказа и позоришних представа за децу, рад на еколошким програмима заједнички одласци на такмичења, излете и спортске сусрете, упознавање са градом у коме бораве четири године, постижемо да се ученици квалитетно друже и пре свега едукују у пријатној и опуштеној атмосфери.

Наши ученици су победници многих такмичења, а квалитетно су се презентовали и у широј јавности.

Многи остају са нама у контакту и по завршетку школовања или постају наши сарадници.

Овај сегмент Васпитне службе Ученичког центра Београд се налази у Добрињској 11 у Београду.

 

Помоћник директора за васпитни рад

Верица Крша

Телефон: 011/ 63 555 87

E-mail: verica.krsa@ucenickicentar-bg.rs

 

Координатор Васпитне службе

Миријана Илић

Tелефон: 011/ 63 555 88

E-mail: mirjana.ilic@ucenickicentar-bg.rs

 

Контакт особе:

БИБЛИОТЕКА

Библиотека Ученичког центра Београд званично је отпочела са радом 1997. године. Библиотеку чини централна библиотека „Петар Драпшин“ и четири огранка: „Алекса Дејовић“, „Карађорђе“, „Стеван Чоловић“ и „Змај“. Библиотека поседује 9029 библиотечких јединица. Структура књижног фонда је разноврсна и обухвата: лектиру, антологије, речнике, енциклопедије, лексиконе, монографије, белетристику, као и стручну литературу из области лингвистике и књижевности, религије, психологије, педагогије , историје, уметности.

ДОМИЈАДА

ДОМИЈАДА је највећи и најважнији Сусрет омладине Домова ученика средњих школа Републике Србије.
Сусрети имају такмичарски карактер и организују се на регионалном (у месецу марту текуће школске године) и републичком нивоу (у месецу априлу текуће школске године), а по завршетку регионалних такмичења.

Припреме за сусрете трају током целе школске године.

Такмичења се организују у области културе и спорта.

Спортске дисциплине у којима се ученици такмиче и у мушкој и у женској конкуренцији су: мали фудбал, кошарка, одбојка, стони тенис, шах и стрељаштво.

Број чланова спортских екипа одређен је Правилником и пропозицијама Домијаде, а који произлази из правила и пропозиција европске и светске федерације тих спортова.

Области културно-уметничког стваралаштва у коме се ученици такмиче су: ликовно стваралаштво, литерарно стваралаштво, сценско музичко стваралаштво и изложба ученичких радова.

Број учесника у овој области одређен је Правилима и пропозицијама такмичења.

Право учешћа на регионалним сусретима имају сви ученици (васпитачи и стручни сарадници) који су током године квалитетно радили и реализовали програме и активности у области културе и спорта.

Право учешћа на републичком Сусрету остварује се пласманом на прво место у области спорта, сценско музичког стваралаштва и пласманом на прво, друго и треће место у области литерарног и ликовног стваралаштва на регионалним сусретима.

Изложба радова на републичком сусрету има ревијални карактер.

На нивоу града Београда (који представља један од пет региона у Србији), у организацији се мењају четири Дома ученика (једино Дом ПКБ то не ради), тако да наша установа организује ово такмичење на регионалном нивоу сваке четврте године.

Када је спорт у питању, координатори спортских активности у сарадњи са осталим колегама окупљају децу и врше тријажу за формирање „репрезентације“ Дома у такмичарским дисциплинама. За тренинге се користи наш терен док је лепо време, а затим изнајмљујемо сале односно просторе по потребама спортова. Организују се интерни турнири, тако да од септембра месеца до марта, када је регионално такмичење имамо добре и уигране екипе које углавном побеђују.

Када је културно уметничко стваралаштво у питању – за област литерарног и ликовног тријажа по три ученика који представљају Установу се врши на интерном такмичењу, као и избор радова за изложбу. За сценско музичко стваралаштво (драмски приказ, поетски приказ, етно, класична и популарна музика, плес и фолклор), по завршеним аудицијама, одржавају се пробе, углавном по два пута недељно, у домским просторима, за сваку такмичарску тачку. Све ово дешава се од октобра до марта месеца.