Цена смештаја и исхране ученика за месец фебруар 2023. године

Боравак - 100% :
Смештај:1.872,00 динара
Исхрана (23 дана x 206,00 динара):4.738,00 динара
Свега за месец ФЕБРУАР:6.610,00 динара
Свега (словима):шестхиљадашестодесетдинара
Текући рачун Установе:840-31392845-57

Обавештавамо вас да од 01. јануара 2023. године уплату за смештај и исхрану ученика можете извршити на нови жиро-рачун Установе.