Цена смештаја и исхране ученика за месец јун 2021. године

Боравак - 100% :
Смештај:1.248,00 динара
Исхрана (22 дана x 137,00 динара):3.014,00 динара
Свега за месец јун:4.262,00 динара
Свега (словима):четрихиљадедвесташездесетдвадинара
Боравак - 50% :
Смештај:1.248,00 динара
Исхрана (11 дана x 137,00 динара):1.507,00 динара
Свега за месец јун:2.755,00 динара
Свега (словима):двехиљадеседамстопедесетпетдинара
Текући рачун Дома:840-653667-79

ВАЖНО: У ПОЗИВУ НА БРОЈ ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЛИЧНИ БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМ ЈЕ ДОДЕЉЕН.