Цена смештаја и исхране ученика за месец јун 2024. године

РЈ „Алекса Дејовић“ / РЈ „Петар Драпшин“ / РЈ „Стеван Чоловић“:
Смештај:1.872,00 динара
Исхрана (21 дана x 206,00 динара):4.326,00 динара
Свега за месец ЈУН:6.198,00 динара
Свега (словима):шестхиљадастодеведесетосамдинара
РЈ „Карађорђе“ / РЈ „Змај“:
Смештај:2.810,00 динара
Исхрана (21 дана x 206,00 динара):4.326,00 динара
Свега за месец ЈУН:7.136,00 динара
Свега (словима):седамхиљадастотридесетшестдинара
Текући рачун Установе:840-31392845-57

Обавештавамо вас да од 01. јануара 2023. године уплату за смештај и исхрану ученика можете извршити на нови жиро-рачун Установе.

 

Боравак у РЈ „Алекса Дејовић“ / РЈ „Петар Драпшин“ / РЈ „Стеван Чоловић“

Боравак у РЈ „Карађорђе“ / РЈ „Змај“