Цена смештаја и исхране ученика за месец новембар 2021. године

Боравак - 100% :
Смештај:1.248,00 динара
Исхрана (26 дана x 137,00 динара):3.562,00 динара
Свега за месец новембар:4.810,00 динара
Свега (словима):четрихиљадеосамстодесетдинара
Текући рачун Дома:840-653667-79

ВАЖНО: У ПОЗИВУ НА БРОЈ ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЛИЧНИ БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМ ЈЕ ДОДЕЉЕН.