Цена смештаја и исхране ученика за месец јун 2023. године

РЈ „Алекса Дејовић“ / РЈ „Петар Драпшин“ / РЈ „Стеван Чоловић“:
Смештај:1.872,00 динара
Исхрана (6 дана x 206,00 динара):1.236,00 динара
Свега за месец ЈУН:3.108,00 динара
Свега (словима):трихиљадестоосамдинара
РЈ „Карађорђе“ / РЈ „Змај“:
Смештај:2.810,00 динара
Исхрана (6 дана x 206,00 динара):1.236,00 динара
Свега за месец ЈУН:4.046,00 динара
Свега (словима):четрихиљадечетрдесетшестдинара
Текући рачун Установе:840-31392845-57

Обавештавамо вас да од 01. јануара 2023. године уплату за смештај и исхрану ученика можете извршити на нови жиро-рачун Установе.

 

Боравак у РЈ „Алекса Дејовић“, РЈ „Петар Драпшин“, РЈ „Стеван Чоловић“

 

Боравак у РЈ „Карађорђе“, РЈ „Змај“

 

РЈ „Алекса Дејовић“ / РЈ „Петар Драпшин“ / РЈ „Стеван Чоловић“:
Смештај:1.872,00 динара
Исхрана (20 дана x 206,00 динара):4.120,00 динара
Свега за месец ЈУН:5.992,00 динара
Свега (словима):петхиљададевестодеведесетдвадинара
РЈ „Карађорђе“ / РЈ „Змај“:
Смештај:2.810,00 динара
Исхрана (20 дана x 206,00 динара):4.120,00 динара
Свега за месец ЈУН:6.930,00 динара
Свега (словима):шестхиљададевестотридесетдинара
Текући рачун Установе:840-31392845-57

Обавештавамо вас да од 01. јануара 2023. године уплату за смештај и исхрану ученика можете извршити на нови жиро-рачун Установе.