Цена смештаја и исхране ученика за месец мај 2021. године

Боравак у Дому 100% :
Смештај:1.248,00 динара
Исхрана (27 дана x 137,00 динара):3.699,00 динара
Свега за мај:4.947,00 динара
Свега (словима):четрихиљадедевесточетрдесетседамдинара
Боравак у Дому 50% :
Смештај:1.248,00 динара
Исхрана (14 дана x 137,00 динара):1.918,00 динара
Свега за мај:3.166,00 динара
Свега (словима):трихиљадестошездесетшестдинара
Текући рачун Дома:840-653667-79

ВАЖНО: У ПОЗИВУ НА БРОЈ ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЛИЧНИ БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМ ЈЕ ДОДЕЉЕН.