Цена смештаја и исхране ученика за месец јун 2022. године

Боравак - 100% :
Смештај:1.248,00 динара
Исхрана (24 дана x 137,00 динара):3.288,00 динара
Свега за месец ЈУН:4.536,00 динара
Свега (словима):четрихиљадепетстотридесетшестдинара
Текући рачун Дома:840-653667-79

ВАЖНО: У ПОЗИВУ НА БРОЈ ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЛИЧНИ БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМ ЈЕ ДОДЕЉЕН.