Цена смештаја и исхране ученика за месец октобар 2022. године

Боравак - 100% :
Смештај:1.872,00 динара
Исхрана (30 дана x 206,00 динара):6.180,00 динара
Свега за месец ОКТОБАР:8.052,00 динара
Свега (словима):осамхиљадапедесетдвадинара
Текући рачун Дома:840-653667-79

ВАЖНО: У ПОЗИВУ НА БРОЈ ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЛИЧНИ БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМ ЈЕ ДОДЕЉЕН.