Стручно усавршавање запослених

Измене и допуне Закона о јавним набавка и контрола јавних финансија

Куршумлијска бања 20-23.08.2023. године

У периоду од 21. до 22. августа 2023. године запослени из Установе Ученички центар Београд, директор др Љубиша Антонијевић, помоћник директора за економско финансијске послове Ивана Марковић и секретар установе Јелена Цолић, присуствовали су семинару, у организацији Института за економију и право. Семинар је одржан на тему Припреме за  почетак школске године 2023/2024. у Куршумлијској бањи као и Измена и допуна Закона о јавним набавкама и контрола јавних финансија.

На семинару у оквиру дела који се односи на само пословање установа ученичког стандарда, др Душко Пејовић, генерални Државни ревизор, нас је упознао са неправилностима установа ученичког стандарда које су утврђене Ревизијом о правилности и сврсисходности пословања у поступцима јавних набавки. Том приликом је представио и обједињени Извештај за све установе у систему ученичког стандарда које су биле предмет ревизије о правилности и сврсисходности пословања у поступцима јавних набавки. Указао је на најчешће грешке и на који начин их је могуће превазићи како се не би понављале.

Након излагања генералног Државног ревизора др Душка Пејовића, излагање је имала и гђа Нада Павловић Смоловић, која је била дугогодишњи директор буџетске инспекције Града Београда. Том приликом упознала је све установе ученичког стандарда, који су то најчешћи пропусти које установе ученичког стандарда праве у свом пословању, а које су предмет инспекцијског надзора. Заједнички је закључено да установама највише представља проблем сам начин тумачења шта су сопствени приходи, с обзиром на то да су неусаглашени прописи који га уређују, као и начин коришћења истих.

Другог дана семинара излагања су имале директорка Канцеларије за јавне набавке Сандра Дамчевић, заменик директорка Канцеларије за јавне набавке Ивана Ђенић и председница Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки Хана Хукић.

На поменутим излагањима представљене су планиране измене и допуне Закона о јавним набавкама, као и измене подзаконских аката које ће исте регулисати. Председница Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, представила је и које су то најчешиће повреде начела закона о јавним набавкама  од стане наручиоца, за које понуђачи улажу захтеве за заштиту права.

Семинар ће свакако допринети отклањању недоумица у раду установа ученичког стандарда, као и уклањању грешака у досадашњем раду, а посебно је важно што је организован на почетку школске године.

X